คุณสมบัติทั่วไป (ทุกหลักสูตร)

  • เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฏหมาย
  • เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง
  • เป็นผู้มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญจากโรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียน (ชั้น ม.4-5) เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  • กรณีเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมันธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญและเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ภาคเรียน

คุณสมบัติเฉพาะตามหลักสูตร (ระบบโควตา)

เป็นผู้เรียนในแผนการศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น

เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะดังต่อไปนี้

สาขาวิชา
GPAX
(ขั้นต่ำ)
GPA (ขั้นต่ำ)
ภาษาต่างประเทศ
GPA (ขั้นต่ำ)
วิทยาศาสตร์
รายวิชาที่สอบเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำสอบสัมภาษณ์
การแพทย์แผนไทยประยุกต์2.50
2.50
2.50
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ 30%สอบ
กายภาพบำบัด2.50
2.50
2.50
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ 30%
สอบ
สาธารณสุขศาสตร์2.50
2.50
2.50
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ 30%
สอบ
อนามัยสิ่งแวดล้อม2.50
2.50
2.50
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ 30%
สอบ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2.50
2.50
2.50
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ 30%
สอบ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ2.50
2.50
2.50
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ 30%
สอบ
การแพทย์แผนจีน2.50
2.50
2.50
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ 30%
สอบวิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media