คุณสมบัติทั่วไป (ทุกหลักสูตร)

  • เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฏหมาย
  • เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง
  • เป็นผู้มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญจากโรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียน (ชั้น ม.4-5) เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  • กรณีเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมันธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญและเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ภาคเรียน