สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Environmental Health

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ : วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Environmental Health)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Environmental Health)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มีความเชื่อว่า วิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการจัดการปัจจัยสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพ ชีวิตที่ดีของประชาชน โดยนักอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพนั้น ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานจริง เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัย นวัตกรรม ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม ผนวกกับแนวคิด EcoHealth และทักษะในศตวรรษที่ 21 ในบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม    

 1. แสดงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ จิตอาสา และมีสำนึกสาธารณะ 
 2. มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการควบคุมและ การควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 3. มีทักษะการปฏิบัติด้านการจัดการปัจจัยสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ ประเมิน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามขอบเขตของกฎหมาย มาตรฐานวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 4. สามารถคิดเชิงระบบ มีทักษะในศตวรรษที่ 21ด้านทักษะชีวิตและอาชีพและบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
 5. มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม การใช้ภาษาและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม
 6. ทักษะทางด้านกระบวนการทางวิจัย เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 

 1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กรมควบคุมมลพิษ การประปาส่วนภูมิภาค สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 2. ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
 3. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมประจำโรงงานอุตสาหกรรม 
 4. ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษประจำโรงงานอุตสาหกรรม
 5. นักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน
 6. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 7. นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 8. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานต่างประเทศ เช่น United States Environmental Protection Agency (US. EPA), World Health Organization (WHO), Centers for Disease Control and Prevention (CDC), United Nations (UN) เป็นต้น 
 9. ผู้ประกอบการอิสระด้านสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

PLO1: ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ในการทำงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
PLO2: เลือกกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
PLO3: ปฏิบัติตามข้อบังคับ มาตรฐาน และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
PLO4: ริเริ่มแนวคิดการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ร่วมกับแนวคิดเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) (Environmental Health Initiator)

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 240,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 24 หน่วยกิต
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 111 หน่วยกิต
  1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 19 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาชีพขั้นกลาง 23หน่วยกิต
  3) กลุ่มวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม 55หน่วยกิต
  4) กลุ่มวิชาชีพบูรณาการ 8 หน่วยกิต
  4) กลุ่มวิชาชีพเลือก 6 หน่วยกิต
       
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
       

ข้อมูลอ้างอิง

อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566

ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ล่าสุด 6 ก.พ. 67

https://admission.mfu.ac.th/admission-home.html