บริการวิชาการ

หน่วยบริการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

บริการวิเคราะห์และทดสอบ

  • บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำทางเคมีและฟิสิกส์
  • บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำทางชีววิทยา
  • บริการวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร
  • บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
  • บริการตรวจวัดแสง เสียง ความร้อน ฝุ่น และความสั่นสะเทือน ในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม
  • บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ขั้นตอนการขอรับบริการ

  • หน่วยงานภายใน
  • หน่วยงานภายนอก

รายการเครื่องมือ

  • Spectrophotometry

แผนผัง

  • ดาวน์โหลด