ค่านิยมหลักสำนักวิชา

“มุ่งเน้นผู้รับบริการ ยึดมาตรฐานสากล สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม”