ค่านิยมหลักของสำนักวิชา

“มุ่งเน้นผู้รับบริการ ยึดมาตรฐานสากล สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม”

สมรรถนะหลัก
"การจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ สร้างผลงานวิจัยและบริการวิชาการในการ พัฒนาเชิงพื้นที่ด้านสุขภาพ"

วัฒนธรรมองค์กร
"ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว และการให้คุณค่ากับคน"