ค่านิยมหลักของสำนักวิชา


ส่งมอบคุณค่า สร้างสรรค์นวัตกรรม บริหารเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม

R      Research

I       Innovation

S      Seamless

E      Education

 

สมรรถนะหลัก
สร้างกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่พร้อมปฏิบัติงานระดับสากล