ปรัชญา/ปณิธาน

ปรัชญา

"สร้างคนคุณภาพ ด้วยความรู้คู่คุณธรรม"

ปณิธาน

  • เป็นองค์การที่พัฒนาและนำองค์ความรู้ และ/หรือ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพไปใช้     ในการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนในระดับสากล
  • เป็นองค์การแห่งความสุขอย่างมีดุลยภาพ และรักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลง ของสังคมและบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
  • เป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการสร้างองค์ความรู้และเรียนรู้ระดับสากล ที่ขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ควบคู่คุณธรรม
  • เป็นองค์การแห่งการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ด้วยความรู้คู่คุณธรรมซึ่งสร้างความเชื่อมั่น ในระดับสากล

วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media