ปรัชญา/ปณิธาน

ปรัชญา

"สร้างคนคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล"

นิยาม
     สร้างคนคุณภาพ
คือ การพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ        
     มาตรฐานสากล คือ มาตรฐานต่างๆ ที่นำมาใช้สำหรับการบริหารจัดการหรือการดำเนินงานของสำนักวิชาฯ อย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  

ปณิธาน

  • เป็นองค์การที่พัฒนาและนำองค์ความรู้ และ/หรือ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพไปใช้     ในการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนในระดับสากล
  • เป็นองค์การแห่งความสุขอย่างมีดุลยภาพ และรักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลง ของสังคมและบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
  • เป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการสร้างองค์ความรู้และเรียนรู้ระดับสากล ที่ขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ควบคู่คุณธรรม
  • เป็นองค์การแห่งการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ด้วยความรู้คู่คุณธรรมซึ่งสร้างความเชื่อมั่น ในระดับสากล