วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์
“สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นนำระดับอาเซียน” โดยมีความหมายดังนี้
ชั้นนำ หมายถึง คุณภาพของงานวิจัยระดับนานาชาติ
อาเซียน หมายถึง กลุ่มประเทศ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา


พันธกิจ

โดยมีพันธกิจหลัก และพันธกิจรอง ดังนี้
พันธกิจหลัก
1. ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสากล และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับนานาชาติ และนวัตกรรม
3. นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพไปขับเคลื่อนเพื่อทำให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนระดับท้องถิ่น 
พันธกิจรอง 
4. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม