วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 • จะเป็นองค์การชั้นนำแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีสมรรถนะสูงในระดับสากล

พันธกิจ

 • ผลิตบัณฑิตมูลค่าเพิ่ม ที่มีสมรรถนะความเป็นเลิศด้วยมาตรฐานวิชาชีพ วิชาการในระดับสากล ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม
  • สร้างสรรค์องค์ความรู้ งานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ 
  • พัฒนาวิชาชีพและสุขภาวะของชุมชนในสังคมให้ยั่งยืน ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • รักษ์ สืบสาน ฟื้นฟูวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  ใส่ใจพหุวัฒนธรรม และสุนทรียภาพด้านสิ่งแวดล้อม
  • บริหารจัดการสำนักวิชาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข รักษ์สิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  ตามพันธกิจ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานด้านสุขภาพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ   
  • เพื่อผลิตวิจัย และนวัตกรรมที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เป็นที่พึ่งทางปัญญาแก่สังคม   
  • เพื่อสืบสาน เผยแพร่ ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอื่น ตลอดจนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media