วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นนำระดับอาเซียน” 


พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสากล และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับนานาชาติ แนะนวัตกรรม

3. นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพไปขับเคลื่อนเพื่อทำให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนระดับท้องถิ่น