วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับอาเซียน 

     สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือ สถาบันการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ครอบคลุม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
     อาเซียน คือ กลุ่มประเทศ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไนดารุส-ซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา 

พันธกิจ

  • ผลิตบัณฑิตมูลค่าเพิ่ม ที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม 
  • สร้างสรรค์องค์ความรู้ ด้วยผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบัน/องค์กรระดับสากล ตลอดจนเร่งรัดการเผยแพร่ผลการวิจัยระดับนานาชาติและการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ เชิงชุมชน เชิงวิชาการ และเชิงพาณิชย์ 
  • พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างความเข้มแข็ง  ความยั่งยืนของครอบครัว ชุมชน สังคม และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 
  • สืบสานศิลปวัฒนธรรมและคงความเป็นไทย ตลอดจนประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 
  • บริหารจัดการสำนักวิชาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข รักษ์สิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ตามมาตรฐานสากล เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒธรรม
  • เพื่อผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และผลงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจำเป็นของประเทศ ตลอดจนเร่งรัดการเผยแพร่ผลการวิจัยระดับนานาชาติและการนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ เชิงชุมชน เชิงวิชาการ และเชิงพาณิชย์ได้
  • เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของครอบครัว ชุมชน สังคม และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
  • เพื่อสืบสานความเป็นอยู่ด้านศิลปวัฒนธรรมและคงความเป็นไทยตลอดจนประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม
  • เพื่อบริหารจัดการสำนักวิชาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล