บุคลากรฝ่ายปฏิบัติงาน

น.ส.สุภาพร ตะติ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
อีเมล suparpon.tat@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6823

นายอภิวัฒน์ ไชยบุญมา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
อีเมล apiwat.cha@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6821

นางพรพิมล  สุภาวรรณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
อีเมล pornpimon.suy@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6824

น.ส.นิภา เสมอใจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
อีเมล nipa.sam@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6822

น.ส.ณัฐกาญจน์ หมื่นตื้อ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
อีเมล nutthakarn.mue@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6821

นายปรัชรัฏต์ ใจมา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
อีเมล pratcharat.jai@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6823

เจ้าหน้าที่โครงการ + เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฯ

น.ส.สุวพร วงค์ปาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
อีเมล suwaphorn.won@mfu.ac.th
 

นายวันเฉลิม ชุ่มมงคล 
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
    อีเมล wanchaloem.chu@mfu.ac.th
    ติดต่อ 053-916-821

นางสาวทัณฑิกา สินใจ
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
    อีเมล tantika.sin@mfu.ac.th
    ติดต่อ