สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อย่อ : วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Occupational Health and Safety)

   หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนำแนวคิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ตามหลักการขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization) ที่สนับสนุนให้แรงงานมีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคในการประกอบอาชีพ มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงาน เพื่อสร้างความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงาน ธำรงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และจิตสังคม โดยบุคลากรที่ต้องทำหน้าที่สนับสนุนให้เกิดสิทธิของแรงงานต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักการดังกล่าว มาออกแบบหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถแก้ไขปัญหาหรือจัดหาแนวทางการจัดการปัญหาอาชีวอนามัยอย่างเป็นมืออาชีพ เข้าใจบริบทของการประกอบธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะในการสื่อสารสามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ของปัญหาและบริบทขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานการณ์จริงด้วยมาตรฐานสากล ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถริเริ่มแนวคิดการสร้างนวัตกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมีทักษะการใช้ชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลง   

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2563 ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถแสดงทักษะการปฏิบัติในด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับมืออาชีพด้วยมาตรฐานสากล ทำให้บัณฑิตสามารถทำงานในองค์กรข้ามชาติได้ ดังนั้นหลักสูตรจึงพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ School of Public Health, University of Michigan, Center for Occupational Health and Safety Engineering (COHSE) ซึ่งตั้งอยู่ที่สถาบัน US National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) สำหรับการวิจัย นอกจากนี้หลักสูตรมีการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ช่วยเพิ่มความสามารถทางภาษาอังกฤษของบัณฑิต โดยหลักสูตรปรับปรุงล่าสุดในปี 2019นี้ ถูกออกแบบภายใต้ทฤษฎีปฏิบัตินิยม เป็นปรัชญาการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้โดยการลงมือทำ คัดเลือกเนื้อหาสาระที่จำเป็นต่อสังคมในอนาคต หลักสูตรเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและทักษะทางสังคมโดยการทำงานกลุ่มที่ผู้เรียนจำเป็นต้องเข้าใจความรับผิดชอบของตน มุ่งหวังให้บัณฑิตสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลักสูตรมีการบูรณาการระหว่างหลักสูตรและสถานประกอบการผ่าน Project Based Learning (PBL) ซึ่งเป็นโครงการเรียนรู้แบบร่วมมือ นอกจากนี้ยังมีโครงการบูรณาการระหว่างการบริการชุมชนและการเรียนการสอน

1. พัฒนาหลักสูตรที่ครอบคลุมมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับสากลและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. จัดให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานการณ์จริง
3. ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมโดยสนับสนุนให้บัณฑิตริเริ่มและนำแนวคิดใหม่ๆ ไปใช้เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
  2. ที่ปรึกษาหรือผู้ตรวจประเมินด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  3. นักวิชาการและนักวิชาชีพปฏิบัติด้านสาธารณสุข หรือด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านความปลอดภัยแรงงาน
  4. อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในและต่างประเทศ

PLO1: แสดงให้เห็นถึงจรรยาบรรณที่เหมาะสมกับวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับทางสังคม
PLO2: แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม และความสามารถในการปรับตัวในการทำงานควบคู่ไปกับทักษะสังคมพหุวัฒนธรรม
PLO3: แสดงให้เห็นถึงทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงความรู้ด้าน ICT เพื่อการวิเคราะห์และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
PLO4: ใช้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสุขอนามัยอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับโลกแห่งความเป็นจริงในสถานประกอบการ
PLO5: พัฒนากรอบแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมใหม่และกระบวนการทำงานเพื่อรับมือกับความท้าทายด้าน OHS ในฐานะทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
PLO6: แสดงทักษะการปฏิบัติในการจัดการ OHS ในระดับมืออาชีพตามมาตรฐานสากล

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 240,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 107 หน่วยกิต
  1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 57 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 46 หน่วยกิต
  3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 4 หน่วยกิต
       
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต