นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

Innovation NameOriginator
ชุดตรวจคัดกรองการสัมผัสสารฆ่าแมลงเชิงปริมาณแบบพกพา
A Portable Quwantitative Insecticide Exposure Screening Kit
ผศ.ดร.โกวิทย์ นามบุญมี
Asst.Prof.Kowit Nambunmee,Ph.D.