ติดต่อเรา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

ทรศัพท์ 0 5391 6821-3
โทรสาร 0 5391 6821
อีเมล health-science@mfu.ac.th