ปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร
กายภาพบำบัดบัณฑิต (กภ.บ.)

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิตมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขากายภาพบำบัดที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจประเมิน การวินิจฉัยและการบำบัดความบกพร่องของร่างกาย ซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ การป้องกัน การแก้ไขและการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพ ความพิการของร่างกาย การส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ และบูรณาการ การดูแลสุขภาพเชิงรุกในชุมชน อาชีพที่สามารถประกอบ

อาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักกายภาพบำบัดในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน
  • นักกายภาพบำบัดอิสระ สถาบันความงาม ศูนย์ออกกำลังกาย ทีมกีฬา
  • นักวิจัย อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสายงานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ชื่อหลักสูตร
แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

ปรัชญาของหลักสูตร
-

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
ปฏิบัติงานตำแหน่ง นายแพทย์แผนไทย ในสถาบริการทางการแพทย์ในระบบโรงพยาบาลของรัฐ ภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล

ชื่อหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สบ.)

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรสารณสุขศาสตรบัณฑิต มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ซึ่งบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเน้นผู้เรียนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสำนึกและความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคมไทยและสังคมโลก มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน มีความรู้และทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวัง การป้องกันและการควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบําบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย การอาชีวอนามัย และการอนามัยสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศด้านสุขภาพ เพื่อสามารถจัดการสุขภาพแบบมืออาชีพและระดับสากลได้

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น ในส่วนกลางได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง กรมควบคุมโรค สำนัก และกองต่างๆ ส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล

ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

ปรัชญาของหลักสูตร
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นศาสตร์พื้นฐานของงานด้านการสาธารณสุขที่มีความสำคัญต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ทั้งในกลุ่มประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุ่มเสี่ยง การปฏิบัติภารกิจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมต้องใช้องค์ความรู้ในศาสตร์พื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและศาสตร์ด้านการสาธารณสุข ในการสร้างเสริมสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดอัตราเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพแห่งนักสิ่งแวดล้อม

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้มในกระทรวงสาธารณสุข เช่น นักวิชาการระดับกรม กอง สำนักงาน สำนักงานสาธารณสุขระดับจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขระดับอำเภอ โรงพยาบาลทุกแห่งในกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัย สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

ชื่อหลักสูตร
แพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ)

ปรัชญาของหลักสูตร
เป็นแพทย์จีนในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และสถาบัน/สำนัก/หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบอาชีพอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาต่อเฉพาะทางสาขาต่างๆ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท เอกสาขาที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
เป็นแพทย์จีนในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และสถาบัน/สำนัก/หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบอาชีพอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาต่อเฉพาะทางสาขาต่างๆ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท เอกสาขาที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ปรัชญาของหลักสูตร
วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบสหสาขาวิชาที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความสามารถทางการกีฬาของนักกีฬาให้มีศักยภาพสูงสุดทั้งในด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ นอกจากนี้สามารถประยุกต์ใช้สำหรับการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนด้วยการกีฬาและการออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพที่มีคุณภาพจำเป็นต้องมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะ ความชำนาญ และวิธีคิดเชิงระบบในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง ทั้งการฝึกนักกีฬา การบริหารจัดการกีฬา และการจัดการสุขภาพในมิติของการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพจึงมุ่งเน้น การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดเชิงระบบ และทักษะการจัดการการกีฬาและสุขภาพระดับ มืออาชีพ เพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนโดยการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพผู้ฝึกสอนนักกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้นำการออกกำลังกาย นักบริหารจัดการการกีฬา ตลอดจนนักส่งเสริมสุขภาพในชุมชนที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะในการรับใช้สังคม

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. วิทยาศาสตร์การกีฬาประจำสโมสรกีฬาอาชีพ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและ เอกชนที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการกีฬาและการออกกำลังกาย
2. นักส่งเสริมสุขภาพในสถานพยาบาลและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆ
3. ผู้ฝึกสอนกีฬาในองค์กรและสมาคมกีฬาต่างๆ ตลอดจนสโมสรกีฬาอาชีพ
4. ผู้นำ/ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายในสถานประกอบการด้านส่งเสริมสุขภาพ เช่น ศูนย์ฟิตเนส สปอร์ตคลับ
5. นักบริหารจัดการกีฬาในองค์กรกีฬาและหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน
6. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เช่น ผู้เชี่ยวชาญในบริษัทจำหน่ายเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนาสมรรถภาพ ทางกาย และผู้ประกอบการทางด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย ตลอดจนธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ

ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอยามัยและความปลอดภัย

ปรัชญาของหลักสูตร
บัณฑิตมีพื้นฐานองค์ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถแก้ไขปัญหาหรือจัดหาแนวทางการจัดการปัญหาอาชีวอนามัยอย่างเป็นระบบ มีแนวคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสารสามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ของปัญหาและบริบทขององค์กร

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตามโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม และที่ปรึกษากฎหมายสิ่งแวดล้อม

วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media