โครงการวิจัย

ชื่อโครงการ สถานะ

ผลของการนวดไทยต่ออาการปวด ตัวแปรทางสรีรวิทยา และตัวแปรทางจิตวิทยาในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนบน

ดำเนินการเเล้ว
2015-01-01

ระบาดวิทยาโมเลกุลของโรคมือ เท้า ปาก ภาคเหนือ ประเทศไทย

กำลังดำเนินการ
2016-01-01

สถานการณ์วัณโรคดื้อยา การจัดการดูแลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการรักษาผู้ป่วยดื้อยาหลายขนาน จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2553-2557 (ภาษาอังกฤษ) Drug resistant tuberculosis, multidrug resistant tuberculosis case management and factors associated with treatment outcomes, Chiang Rai, 2010-2014

กำลังดำเนินการ
2016-01-21