สมรรถนะหลัก

 

"การจัดการเรียน การสอน ด้วยภาษาอังกฤษ สร้างผลงานวิจัยและบริการวิชาการในการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้านสุขภาพ"