บุคลากรฝ่ายบริหารรองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี สรรเสริญ
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อีเมล rachanee.sun@mfu.ac.thอาจารย์ ดร. จตุพงศ์ สิงหราไชย
รองคณบดีฝ่ายผลิตบัณฑิตผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. วิศรุต บุตรากาศ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและผลิตนวัตกรรมอาจารย์ ดร.วิภพ สุทธนะ
ผู้ช่วยคณบดีอาจารย์ กิตตินนท์ จรูญศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม

ผู้ช่วยคณบดี

วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media