บุคลากรฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.วิภพ สุทธนะ
รักษาการคณบดี

อีเมล wipob.sut@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-7215
ห้องทำงาน E3B-603/2

อาจารย์ ภานุพงศ์ ภัทรเชาว์
รักษาการรองคณบดี

อีเมล panupong.pat@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6825
ห้องทำงาน E3B-604

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศิริญาพร ขันทะสอน

รักษาการรองคณบดี

อีเมล siriyaporn.khu@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-7215
ห้องทำงาน E3B-603/2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุนทรี สุรัตน์

รักษาการรองคณบดี

อีเมล soontaree.sur@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-7214
ห้องทำงาน E3B-406

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ไกรลักษณ์ ฟักแก้ว
รักษาการผู้ช่วยคณบดี

อีเมล krailak.fak@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6907