บุคลากรฝ่ายบริหาร

รศ. ดร.รัชนี สรรเสริญ
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อีเมล : rachanee.sun@mfu.ac.th
โทรศัพท์ : 6842
ห้องทำงาน : E3B-303/2

ผศ. ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
รองคณบดี

อีเมล : tawatchai.api@mfu.ac.th
โทรศัพท์ : 6914
ห้องทำงาน : E3B-410

ผศ. ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม    
รองคณบดี    

อีเมล : pannipha.dok@mfu.ac.th
โทรศัพท์ : 6907
ห้องทำงาน : E3B-409

อ. ดร.วิภพ ทธนะ    
ผู้ช่วยคณบดี    

อีเมล : wipob.sut@mfu.ac.th
โทรศัพท์ : 6913
ห้องทำงาน : E3B-405

อ. ดร.ปวีณ วิยาภรณ์
ผู้ช่วยคณบดี    

อีเมล : paween.wiy@mfu.ac.th
โทรศัพท์ : 6899
ห้องทำงาน : E3B309