บุคลากรฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล

คณบดี

อีเมล : tawatchai.api@mfu.ac.th
โทรศัพท์ : 0-5391-6840
ห้องทำงาน : E3B-603/3

อาจารย์ ภานุพงศ์ ภัทรเชาว์
รองคณบดี

อีเมล panupong.pat@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6825
ห้องทำงาน E3B-604

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศิริญาพร ขันทะสอน

รองคณบดี

อีเมล siriyaporn.khu@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-7215
ห้องทำงาน E3B-603/2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุนทรี สุรัตน์

รองคณบดี

อีเมล soontaree.sur@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6903
ห้องทำงาน E3B-406

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ไกรลักษณ์ ฟักแก้ว
ผู้ช่วยคณบดี

อีเมล krailak.fak@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6907