AUN-QA_Env_Occ
AUNQABand4
HS_APAC_THOHUN
pdpa
ITA2022
Credit Bank
ตรวจสวัดสภาพแวดล้อม

 

 

กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพได้จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. อณุตรา หงษ์ทอง และคุณพิมพ์ชนก ประภาศรีเกตุ นักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลนครเชียงราย และศิษย์เก่าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโครงการ Clean Air without Border จัดโดย UNDP WHO และ GIZ
วันที่ 1 เมษายน 2567 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้ง 4 หลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 30-31 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพ ISO9001:2015
วันที่ 23-24 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรม Mind Management Boot Camp "สุขทันที ที่รู้ทันความเครียด รุ่นที่ 2" โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง การส่งเอกสารหลักฐานคืนเงินทดรองอย่างไรให้ลดความผิดพลาด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากส่วนการเงินและบัญชี เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

About Us

 

 

 

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เป็นสมาชิกของ