AUN-QA_Env_Occ
AUNQABand4
HS_APAC_THOHUN
pdpa
ITA2022
Credit Bank
ตรวจสวัดสภาพแวดล้อม

 

 

กิจกรรมสำนักวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภพ สุทธนะ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทรี สุรัตน์ รองคณบดี ได้นำทีมเลขานุการสำนักวิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม CoP6
ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Abdirahman Khalif Mohamud ที่ได้ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาเอก ทุน MFU ประจำปีการศึกษา 2567
ในอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมตรวจ Mockup EdPEx300 เพื่อรับคำแนะนำ และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินจริงในปี 2568
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร. วรเชษฐ์ จันติยะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันวิ่งผลัด ชาย 45 – 49 ปี
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมเมืองปลอดภัยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมการพัฒนานวัตกรรมกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.วิภพ สุทธนะ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสำนักวิชา ได้ต้อนรับคณาจารย์จาก Universitas Negeri Semarang, Indonesia

ข่าวประชาสัมพันธ์

About Us

 

 

 

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เป็นสมาชิกของ