ประวัติความเป็นมา

     รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวถึงความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเมื่อคราวที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย ในโครงการฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้อันดับที่ 26 ในภาพรวมด้านการวิจัย และภาพรวมในด้านการเรียนการสอนได้อันดับที่ 12 ด้วยระยะเวลาเพียงแค่ 8 ปี นับตั้งแต่วันสถาปนาเมื่อปี 2541 ซึ่งหลายคนมองว่า นี่คือการเติบโตอย่าง "ก้าวกระโดด" แต่ท่านอธิการบดีมองว่า ทุกย่างก้าวของ "มฟล." นั้น เป็นก้าวเล็กๆ แต่มั่นคง และเต็มไปด้วยความมั่นใจ

     ในก้าวเล็กๆนั้น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ถือกำเนิด เมื่อต้นปี พ.ศ. 2548 จากวิสัยทัศน์ สายตาอันกว้างไกลของท่านอธิการบดี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ที่มองเห็นกระแสการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในด้านสุขภาพและความงามแห่งภูมิภาคเอเชีย ขณะเดียวกันในก้าวเล็กๆนั้นท่านอธิการบดียังได้เตรียมพร้อมในการเปิดโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยประยุกต์ขึ้นเพื่อรองรับการฝึกภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและให้บริการ โดยจะมีทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยประยุกต์ดำเนินการบำบัดรักษาผู้ป่วยร่วมกัน

     ปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 17 ปี เปิดสอน 14 สำนักวิชา รวม 78 หลักสูตร มีนักศึกษาทั้งหมด 13,813 คน ในจำนวนนี้เป็นหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 8 หลักสูตร เป็นปริญญาตรี 7 หลักสูตรและปริญญาโท 1 หลักสูตร มีนักศึกษาทั้งหมด 1,362 คน นับเป็นก้าวที่มั่นคงด้วยความมั่นใจอย่างแท้จริง

     28 มกราคม พ.ศ.2559 เป็นวันที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพครบรอบ 10 ปี หรือหนึ่งทศวรรษ จึงถือโอกาสนี้ระลึกย้อนทบทวนสิ่งดีดีที่เกิดขึ้น ปัจจัยความสำเร็จ และข้อจำกัด ผ่านประวัติศาสตร์การจัดตั้งสำนักวิชาและการดำเนินงานในช่วงหนึ่งทศวรรษด้วยกระบวนการเสวนาผู้รู้เห็นประวัติศาสตร์(Witness Seminar) ประกอบด้วย ผศ.พญ.มิตรา คาสลี่ ผศ.สมบูรณ์ จัยวัฒน์ ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท ผศ.ดร.อารยา อดุลตระกูล อ.ดร. สุภาพร ตรงสกุล อ.พิลาสินี วงษ์นุช อ.ศิริกูล กล่ำกูล คุณอภิวัฒน์ ไชยบุญมา คุณสุภาพร ตะติ คุณอิงกมล กันทะรส และ คุณกุลวดี คำภีระ ดำเนินการเสวนาโดยอาจารย์ ดารณี อ่อนชมจันทร์ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้น 3 อาคาร E3 และศึกษาข้อมูลจากสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ข้อมูลสื่อสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆนำ มาประมวลสถานการณ์เป็น 3 ช่วงเวลา คือ 1)แรกเริ่มก่อกำเนิดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2) เติบโตและก้าวไปข้างหน้า 3) ก้าวกระโดดสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตามภารกิจของสำนักวิชาทั้งด้านการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย การบริการวิชาการแลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม