ปริญญาโท

ERROR: Content Element with uid "6248" and type "menu" has no rendering definition!

ชื่อหลักสูตร
-

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม วิชาการและวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้ และวิจัยด้านสุขภาพในทุกมิติภายใต้สภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักวิชาการ/นักวิเคราะห์นโยบายและแผนในหน่วยงานต่าง ๆ ,นักวิจัย/นักวิชาการ ทางด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย,นักวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุขในองค์กรภาครัฐ และเอกชน,อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media