Project

Year Project Name Head of Project
2022 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรคCOVID-19ของจังหวัดต่างๆในประเทศไทย
Lesson Learned from Public Health Emergency Management to Cope with COVID-19 in Provinces of Thailand
พิษณุรักษ์ กันทวี
Phitsanuruk Kanthawee
2022 พัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย
The Development of Mobile Application for Exercise in Elderly in Chiang Rai Province
ภาวินี ชุ่มใจ
Pavinee Chumjai
2022 การพัฒนาโครงการศึกษาวิจัยระบบสุขภาพชายแดนไทย-ลาว กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบการบริหารจัดการในกรณีการแพร่ระบาดโควิด-19 ศึกษาเปรียบเทียบนครหลวงเวียงจันทน์กับจังหวัดเชียงราย
The Development of the Study on Thai-Laos Border Health System: The Comparative Study on Management System of COVID-19 Pandemic between Vientiane and Chiang Rai
พิษณุรักษ์ กันทวี
Phitsanuruk Kanthawee
2022 การพัฒนาชุมชนต้นแบบดูแลสุขภาพด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในหญิงชาวลาหู่
The Model Community Development on Reproductive Health in Lahu Women
สุนทรี สุรัตน์
Soontaree Suratana
2022 โครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนในการลดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวชาวเผ่าลาหู่ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
The Model Community Development on Decreasing the Domestic Violence in Lahu People, Chiang Rai Province
รติภาคย์ ตามรภาคย์
Ratipark Tamornpark
2022 การพัฒนาชุมชนต้นแบบป้องกันใช้ยาบ้าในเยาวชนอาข่า
The Model Community Development on Preventing Amphetamine Use in Akah Youths
อนุสรณ์ อุดปล้อง
Anusorn Udplong
2022 โครงการวิจัย การพัฒนาต้นแบบคลินิกอนามัยแม่และเด็กเพื่อลดปัญหาการตีตราและการเลือกปฏิบัติ ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดกลุ่มชาวไทยภูเขา ในพื้นที่อำเภอแม่จันและแม่ฟ้าหลวง
The Development of Maternal and Child Health Clinic Model to Decrese the Issue of Stigma and Discrimination in Pregnant and Postnatal Hill Tribe Women in Mae Chan and Mae Fah Luang District
รติภาคย์ ตามารภาคย์
Raipark Tamornpark
2022 การพัฒนาต้นแบบชุมชนชาวเขาเผ่าลาหู่เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กอายุ 1-12 ปี
The Lahu Model Community on Resolving the Malnutrition in 1-12 Years Old Children
ธนัชพร มุลิกะบุตร
Thanatchaporn Mulikaburt
2022 อัตลักษณ์แบบผสมผสานของผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แบบหลายแพลตฟอร์ม
Mixed Identity of the Social Medium Users
พิลาสินี วงษ์นุช
Pilasinee Wongnuch
2022 การสื่อสารในภาวะวิกฤตของรัฐในยุคการแพร่กระจายของ COVID-๑๙ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ ความรู้ความเข้าใจ ในประชากรกลุ่มเปราะบาง จังหวัดเชียงราย
Communication during the COVID-19 Pandemic: Access and Understand of Health Information in Vulnerable People in Chiang Rai Province
พิลาสินี วงษ์นุช
Pilasinee Wongnuch
2022 การถอดบทเรียนการเข้าถึงบริการสุขภาพและการปรับตัวในการให้บริการสุขภาพ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19
Lesson Learned from Access and Adaptation of Health Services during the COVID-19 Pandemic
พิลาสินี วงษ์นุช
Pilasinee Wongnuch
2022 โครงการทุนนักวิจัยรุ่นไหม่ หัวข้อวิจัยอุบัติการณ์ของธาลัสซีเมียชนิด double heterozygote SEA/E ในผู้หญิงตั้งครรภ์และคู่สมรสที่่มารับบริการฝากครรภ์ที่ ร.พ เชียวรายประชานุเคราะห์
(Grant for New Researcher) The Incidence of Thalassemia type double heterozygote SEA/E in Pregnant Women and Spouse who Registered for Antenatal Care at Chiang Rai Prachanukroh Hospital
ประภาพรรณ เหล็กงาม
Prapapun Leakgam
2022
Effectiveness of fire preparedness program in school on knowledge and skill for fire response among the primary school students
อัญชลี คัตรมี
Anchalee Katramee
2022 การศึกษากระบวนการผลิตข้าวหลามแม่ตุ๋ยเวียงชัย เพื่อยกระดับสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
The Study of the Production Process of Khao Lam Mae Tui Wiang Chai: Rasing the Standard Production and Environmental Friendly
วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก
Vivat Keawdounglek
2022 การประเมินฤทธิ์ปกป้องระบบประสาทและฤทธิ์ยืดอายุขัยของอาหารว่างจากแป้งกล้วยน้ำว้าดิบที่มีส่วนผสมของไมโครแคปซูลจากขมิ้นชันในหนอนตัวกลม
The Assessment of Effectiveness on Nerve Protection and Life Prolonging of Snack made from Raw Sugar Banana with Tumeric Microcapsule in Round Worm
ศศิธร ชูศรี
Sasitorn Chusri
2022 การพัฒนาต้นแบบเบื้องต้นผลิตภัณฑ์เยลลี่พร้อมทานจากว่านหางจระเข้ในรูปแบบสเตอริไลซ์
The Product Development of Sterilized Aloe vera Jelly
ศศิธร ชูศรี
Sasitorn Chusri
2022 ฤทธิ์ของสารสกัดจากสูตรตำรับสมุนไพรต่อปัจจัยก่อโรคของแบคทีเรียและฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในแผลติดเชื้อ
Effectiveness of Herbal Recipe Extraction on Pathogenic Bacteria and Biological Activity for Infected Wound Product Development
จงกล สายสิงห์
Jongkon Saising
2022 การสำรวจความชุกและสร้างแผนที่จุดการปนเปื้อนของเชื้อปรสิตก่อโรคผ่านน้ำในแหล่งน้ำใช้ของชาวเขาในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
The Prevalence and the Contamination Map of Parasites in Water Used among Omkoi Hill Tribe People, Chiang Mai Province
วุฒิชัย นาชัยเวียง
Wootichai Nachaiwieng
2022 ผลของการใช้สารสกัดจากสูตรตำรับสมุนไพรร่วมกับยาปฏิชีวนะในการต้านแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Streptococcus pyogenes ก่อโรคติดเชื้อผิวหนัง
Effectiveness of Herbal Recipe Extraction with Antibiotics on Staphylococcus aureus and Streptococcus pyogenes Bacteria on Skin Infection
จงกล สายสิงห์
Jongkon Saising
2022 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการตรวจแยกเชื้อปรสิตในลำไส้ของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
The Development of Website Application on Intestinal Parasites Detection of Karen Hill Tribe in Omkoi District, Chiang Mai Province
วุฒิชัย นาชัยเวียง
Woottichai Nachaiwieng
2022 การศึกษาคุณภาพน้ำและเสนอแนะรูปแบบระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่สำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล
The Study of Water Quality and the Suggestion on Waste Water Treatment to Reuse in Nile Tilapia Farm
ไกรลักษณ์ ฟักแก้ว
Krailak Fakkaew
2022 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียนชาวเขาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
The Nutritional Status of Hill Tribe Pre-schoolers Database Development in Mae Fah Luang District, Chiang Rai Province
ศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย์
Siwarak Kitchanapaibul
2022 ความชุกของรูปร่างเท้าที่ผิดปกติและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กอายุ 7-12 ปี (ผู้ร่วมวิจัย)
Prevalence and Factor Related to Foot Deformity in children age 7-12 years old (Co-researcher)
ศศิมา พกุลานนท์
Sasima Pakulanon
2022 โครงการสร้างต้นแบบนโยบายการแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่นำร่อง จังหวัดเชียงราย
The Model of Constituent Policy Development resolving the Poverty in Pilot Areas of Chiang Rai Province
สิรินันท์ สุวรรณาภรณ์
Sirinan Suwannaporn
2022 โครงการสร้างต้นแบบนโยบายการแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่นำร่อง จังหวัดเชียงราย (ผู้ร่วมวิจัย)
The Model of Constituent Policy Development resolving the Poverty in Pilot Areas of Chiang Rai Province (Co-researcher)
ภมรศรี อินทร์ชน
Pamornsri Sriwongpan
2022 โครงการ การประเมินศักยภาพในการเป็นพื้นที่ปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจกเป็นศูนย์ของสิงห์ปาร์คจังหวัดเชียงราย
The Potential Assessment of Zero Green House Gas Emission of Singha Park, Chiang Rai Province
พรรณนิภา ดอกไม้งาม
Pannipha Dokmaingam
2021 การพัฒนารูปแบบการเข้าถึงบริการวัคซีน EPI ในกลุ่มเด็กเล็กชาวเขาอายุต่ำกว่า 6 ปี จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
The Development of EPI Vaccine Access in Hill Tribe below 6 years old in Chiang Rai Province, Thailand
ศิริญาพร ชันทะสอน
Siriyaporn Khunthason
2021 โครงการประเมินและพัฒนาศักยภาพคน ชุมชน ระบบสุขภาพ และการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดโควิด 19 (COVID 19) ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
The Potential Development and Assessment of People, Community and Health System and The Development of Monitoring System and Control of COVID-19 Pandemic in Border Areas in Chiang Rai Province
อนุสรณ์ อุดปล้อง
Anusorn Udplong
2021
Effectiveness of prebiotics from natural cane sugar for beneficial gut microbiome improvement among working-age persons: a randomized cross-over trials
นิเวศน์ กุลวงค์
Niwed Kullawong
2021 การพัฒนามโนทัศน์เชิงทฤษฎีรูปแบบอารมณ์และการเสพติด: กลุ่มวัยรุ่นชนชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย
The Development of Theoretical Framework on Emotions and Addiction: Hill Tribe Adolescents in Chiang Rai
พิลาสินี วงษ์นุช
Pilasinee Wongnuch
2021 รูปแบบการจัดการอาหารพื้นเมืองที่มีความปลอดภัยตลอดทั้งวงจร ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย.
Traditional Food Safety Management in Chiang Rai Province
วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก
Vivat Keawdounglek
2021 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคฟันผุในนักเรียนประถมศึกษาชาวเขา อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
Factors Related to Caries and Innovation Development to Prevent Caries in Hill Tribe Elementary School in Mae Fah Luang District, Chiang Rai Province
จงกล สายสิงห์
Jongkon Saising