มฟล. ร่วมพัฒนาศักยภาพช่างชุมชนในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อคนทั้งมวล

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

วันที่ 3-5 มีนาคม 2564 กลุ่มวิจัยนวัตกรรมเมืองปลอดภัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี หัวหน้ากลุ่มวิจัย ร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพเพื่อปรับภูมิสถาปัตย์ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน” ณ โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภายใต้แผนการพัฒนาจังหวัดเชียงรายเมืองน่าอยู่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับช่างในชุมชน ด้านหลักการ Universal Design สำหรับการปรับปรุงพื้นที่อยู่อาศัย ตามความในกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 โดยมีผู้ประกอบการ(ช่าง)ชุมชนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70 คน ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (Universal Design Center – CMU) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ได้มีการกำหนดแผนการปรับปรุงสถานที่จริงในพื้นที่ต้นแบบ ระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม ตามแผนการพัฒนาของจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุต่อไป

ที่มา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn |