ป.โท สาธารณสุขศาสตร์ มฟล. ลงพื้นที่แม่สาย เก็บข้อมูลงานวิจัยระบบและกลไกการจัดการโรคติดต่อข้ามแดน พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้แก่ รพ.ท่าขี้เหล็ก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ ดร. พิษณุรักษ์  กันทวี และ อาจารย์ ดร. ภมรศรี ศรีวงค์พันธ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมด้วย นางสาวอมรรัตน์ รัตตานัง และ Nang Myat Pont Aein ชาวเมียนมา นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสุขภาพชายแดน) และผู้ช่วยนักวิจัยในชุดโครงการ “ระบบและกลไกการจัดการโรคติดต่อข้ามแดนในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” และชุดโครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและกลไกการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ชุมชนพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าชายแดน (อำเภอแม่สาย-จังหวัดท่าขี้เหล็ก) ภายใต้การสนับสนุนทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

      ทั้งนี้ คณะวิจัยได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ Mask และ ชุด PPE ให้กับ Dr. Khin Kyaw Director of Thachilek Public Health Office พร้อมทั้งทีมคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลท่าขี้เหล็ก เมียนมา ทั้งยังได้พบกับ Dr. Han Lin Soe ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสุขภาพชายแดน) ซึ่งทาง มฟล. ได้มอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าขี้เหล็ก และเสริมสร้างกำลังใจให้ลูกศิษย์ที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศเมียนมาในขณะนี้ และในการลงพื้นที่อำเภอแม่สายครั้งนี้เป็นโอกาสให้นักศึกษา ป.โท ได้เรียนรู้กระบวนการการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ และเห็นประสบการณ์กระบวนการทำงานระหว่างประเทศด้วย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดและคัดกรองวัรสโควิด-19 ของทั้งพื้นที่ฝั่งแม่สายและท่าขี้เหล็ก

      หลังจากคณะได้มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิดแล้ว คณะวิจัยได้มีโอกาสศึกษาดูงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนแม่สาย ที่สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 ไทย-เมียนมาร์ (แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก) โดยนายพิสันต์ แตงคูหา หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ด่านศุลกากรแม่สายแห่งที่ 2 ได้ให้การต้อนรับและอนุเคราะห์ให้ทีมคณาจารย์-นักศึกษาในการศึกษาดูงานในด่านควบคุมโรคติดต่อครั้งนี้  ซึ่งมีนางเพียวภูรินทร์  มะโนเพียว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนแม่สาย เป็นผู้นำชมและบรรยายกระบวนการทำงาน ในการคัดกรองโรคติดต่อและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ของผู้ขับรถขนถ่ายสินค้าที่ข้ามแดน ทำให้ได้เห็นกระบวนการเฝ้าระวังคัดกรองโรคติดต่อ และกระบวนการทำงานในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานของหลายหน่วยงาน

       ต่อจากนั้น คณะวิจัยได้เข้าศึกษาดูงานที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย โดย นายนรุตม์ชัย แก้วสอน  สาธารณสุขอำเภอแม่สาย ได้บรรยายสรุปกระบวนการทำงานด้านงานสาธารณสุขชายแดนให้นักศึกษาได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่และการปฎิบัติงานในพื้นที่ชายแดนมากยิ่งขึ้น นับเป็นโอกาสอันดีที่ทีมวิจัย รวมทั้งนักศึกษา ป.โท ที่ทำหน้าที่ผู้ช่วยนักวิจัย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงานวิจัยและเป็นประสบการณ์อันดีในการเรียนระดับ ป.โท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (การจัดการสุขภาพชายแดน)

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem |
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media