อนุสิทธิบัตร

หมวดหมู่ข่าว: นวัตกรรมและทรัพย์สิน ทางปัญญา

ชื่อผลงาน           ชุดตรวจคัดกรองการสัมผัสสารฆ่าแมลงเชิงปริมาณแบบพกพา

ผู้ประดิษฐ์                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  นามบุญมี  
                           อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่ออกอนุสิทธิบัตร       วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

เลขที่อนุสิทธิบัตร           14040

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 104 ครั้ง