โครงการอบรม การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR )

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวอบรม/สัมมนา

      สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดโครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรเข้าสู่การขึ้นทะเบียน TQR ขึ้น  เพื่อเป็นการอบรมให้อาจารย์ของสำนักวิชาฯ ได้รับความรู้และรับทราบขั้นตอนในการขึ้นทะเบียน TQR ของหลักสูตร อีกทั้งเพื่อเป็นการจัดเตรียมรายงานการประเมินตนเองและเอกสารหลักฐานเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อการขึ้นทะเบียน TQR โดยได้มีการเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมาบรรยาย จำนวน 2 ท่าน คือ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร และอ. ดร. ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 627 ครั้ง