สนว.วิทยาศาสตร์สุขภาพ (มฟล.) ร่วมลงนาม สนับสนุน ส่งเสริมพัฒนา การจัดกิจกรรมด้านสมุนไพรและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ในพื้นที่ ต.ป่าตึง จ.เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวความร่วมมือระดับชาติ/นานาชาติ

ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือ ระหว่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จัน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย และวิสาหกิจชุมชนศูนย์สมุนไพรตำบลป่าตึง เพื่อให้การสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนา การจัดกิจกรรมด้านสมุนไพรและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและธรณีวิทยา สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในบริเวณน้ำพุร้อน ตำบลป่าตึง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 396 ครั้ง