สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวอบรม/สัมมนา

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมการนำเสนอ Poster ผลงานวิจัยเรื่อง "Preliminary evaluation of university biodegradable waste utilization: A case study in Mae Fah Luang University" ในการประชุมวิชาการนานาชาติวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการจัดการสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 4 (4th International Environmental Engineering, Science and Management) ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งในงานประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการของสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในเวทีระดับนานาชาติแล้ว ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับสากลต่อไป

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 526 ครั้ง