อนามัยสิ่งแวดล้อม

อาจารย์อณุตรา หงษ์ทอง
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา
อีเมล anuttara.hon@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6907

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล vivat.kea@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6908

อาจารย์ ดร.วีรยุทธ สิริรัตน์เรืองสุข
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล weerayuth.sir@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6908

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม

ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล pannipha.dok@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6907

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุนทร สุดแสนดี

(ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล suntorn.sud@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6907

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผุสดี ละออ

ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล pussadee.lao@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6908

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ไกรลักษณ์ ฟักแก้ว
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล krailak.fak@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6907

อาจารย์ ดร.นพฤทธิ์ สุทธศิลป์
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล noppharit.sut@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6905

อาจารย์ ดร.อนุวัต อุ่นคำ
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล anuwat.aun@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6906