อนามัยสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ ดร.ไกรลักษณ์ ฟักแก้ว
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อีเมล krailak.fak@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6907

อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล vivat.kea@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6908

อาจารย์ ดร.วีรยุทธ สิริรัตน์เรืองสุข
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล weerayuth.sir@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6908

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม

ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล pannipha.dok@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6907

อาจารย์สุนทร สุดแสนดี
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล suntorn.sud@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6907

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผุสดี ละออ
(ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล pussadee.lao@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6908

อาจารย์อณุตรา หงษ์ทอง
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล anuttara.hon@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6907