Bachelor Degree

ชื่อหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สบ.)

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรสารณสุขศาสตรบัณฑิต มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ซึ่งบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเน้นผู้เรียนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสำนึกและความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคมไทยและสังคมโลก มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน มีความรู้และทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวัง การป้องกันและการควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบําบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย การอาชีวอนามัย และการอนามัยสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศด้านสุขภาพ เพื่อสามารถจัดการสุขภาพแบบมืออาชีพและระดับสากลได้

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น ในส่วนกลางได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง กรมควบคุมโรค สำนัก และกองต่างๆ ส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล

ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

ปรัชญาของหลักสูตร
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นศาสตร์พื้นฐานของงานด้านการสาธารณสุขที่มีความสำคัญต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ทั้งในกลุ่มประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุ่มเสี่ยง การปฏิบัติภารกิจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมต้องใช้องค์ความรู้ในศาสตร์พื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและศาสตร์ด้านการสาธารณสุข ในการสร้างเสริมสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดอัตราเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพแห่งนักสิ่งแวดล้อม

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้มในกระทรวงสาธารณสุข เช่น นักวิชาการระดับกรม กอง สำนักงาน สำนักงานสาธารณสุขระดับจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขระดับอำเภอ โรงพยาบาลทุกแห่งในกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัย สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ปรัชญาของหลักสูตร
วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบสหสาขาวิชาที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความสามารถทางการกีฬาของนักกีฬาให้มีศักยภาพสูงสุดทั้งในด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ นอกจากนี้สามารถประยุกต์ใช้สำหรับการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนด้วยการกีฬาและการออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพที่มีคุณภาพจำเป็นต้องมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะ ความชำนาญ และวิธีคิดเชิงระบบในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง ทั้งการฝึกนักกีฬา การบริหารจัดการกีฬา และการจัดการสุขภาพในมิติของการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพจึงมุ่งเน้น การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดเชิงระบบ และทักษะการจัดการการกีฬาและสุขภาพระดับ มืออาชีพ เพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนโดยการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพผู้ฝึกสอนนักกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้นำการออกกำลังกาย นักบริหารจัดการการกีฬา ตลอดจนนักส่งเสริมสุขภาพในชุมชนที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะในการรับใช้สังคม

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. วิทยาศาสตร์การกีฬาประจำสโมสรกีฬาอาชีพ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและ เอกชนที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการกีฬาและการออกกำลังกาย
2. นักส่งเสริมสุขภาพในสถานพยาบาลและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆ
3. ผู้ฝึกสอนกีฬาในองค์กรและสมาคมกีฬาต่างๆ ตลอดจนสโมสรกีฬาอาชีพ
4. ผู้นำ/ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายในสถานประกอบการด้านส่งเสริมสุขภาพ เช่น ศูนย์ฟิตเนส สปอร์ตคลับ
5. นักบริหารจัดการกีฬาในองค์กรกีฬาและหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน
6. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เช่น ผู้เชี่ยวชาญในบริษัทจำหน่ายเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนาสมรรถภาพ ทางกาย และผู้ประกอบการทางด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย ตลอดจนธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ

ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอยามัยและความปลอดภัย

ปรัชญาของหลักสูตร ด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ตามหลักการขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization) ที่สนับสนุนให้แรงงานมีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคในการประกอบอาชีพ  มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงาน  เพื่อสร้างความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงาน ธำรงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และจิตสังคม บุคลากรที่ต้องทำหน้าที่สนับสนุนให้เกิดสิทธิของแรงงานต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักการดังกล่าว หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจึงนำแนวคิดนี้มาออกแบบหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถแก้ไขปัญหาหรือจัดหาแนวทางการจัดการปัญหาอาชีวอนามัยอย่างเป็นมืออาชีพ เข้าใจบริบทของการประกอบธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะในการสื่อสารสามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ของปัญหาและบริบทขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
  2. ที่ปรึกษาหรือผู้ตรวจประเมินด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  3. นักวิชาการและนักวิชาชีพปฏิบัติด้านสาธารณสุข หรือด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านความปลอดภัยแรงงาน