ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตร วท.บ.(อนามัยสิ่งแวดล้อม) และ หลักสูตร วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้รับผลประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ Asian University Network- Quality Assurance (AUN-QA) ระดับอาเซียน

หมวดหมู่ข่าว: [HealthSci] ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตร วท.บ.(อนามัยสิ่งแวดล้อม) และ หลักสูตร วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้รับผลประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ Asian University Network- Quality Assurance (AUN-QA) ระดับอาเซียน ในระดับ Band 4

  • 173 ครั้ง