ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตร วท.บ.(อนามัยสิ่งแวดล้อม) และ หลักสูตร วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้รับผลประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ Asian University Network- Quality Assurance (AUN-QA) ระดับอาเซียน

Categories: ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตร วท.บ.(อนามัยสิ่งแวดล้อม) และ หลักสูตร วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้รับผลประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ Asian University Network- Quality Assurance (AUN-QA) ระดับอาเซียน ในระดับ Band 4

 |   |  83