ประกาศ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง เกณฑ์การดำเนินงานการรวมภาระงาน (Workload combination) เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หมวดหมู่ข่าว: KM : การจัดการความรู้
| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 51 ครั้ง