ประกาศ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง เกณฑ์การดำเนินงานการรวมภาระงาน (Workload combination) เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Categories: KM : การจัดการความรู้

 |   |  1029