สาธารณสุขศาสตร์อาจารย์พิลาสินี วงษ์นุช
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อีเมล pilasinee.won@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6921ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล

ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล tawatchai.api@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6914อาจารย์ ดร.วิภพ สุทธนะ
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล wipob.sut@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6914ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุภาพร ตรงสกุล

ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล supaporn.tro@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6914อาจารย์ ดร.วุฒิชัย นาชัยเวียง
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล woottichai.nac@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6904อาจารย์ ดร.กรกช จันทร์เสรีวิทยา
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล korakot.cha@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6900อาจารย์ ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล phitsanuruk.kan@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6903อาจารย์ ดร.จตุพงศ์ สิงหราไชย
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล chatubhong.sing@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6824อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล amornrat.anu@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6903อาจารย์ ดร.ภัทรพล มากมี
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล Phataraphon.mar@mfu@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6921อาจารย์อ่อน ลายเงิน
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล onn.lai@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6904อาจารย์ ดร.นิเวศน์ กุลวงค์
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล niwed.kul@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6900อาจารย์ฐาปกรณ์ เรือนใจ
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล Thapakorn.rua@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6922อาจารย์ดร.จงกล สายสิงห์
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล jongkon.sai@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6922อาจารย์สุภาพร อุตสาหะ
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล suphaphorn.uts@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6922อาจารย์ ดร.ศิริญาพร สิทธิสาร
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล siriyaporn.sit@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6922อาจารย์ประภาพรรณ เหล็กงาม
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล prapapun.lec@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6922อาจารย์สิรินันท์ สุวรรณาภรณ์
(ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล sirinan.suw@mfu.ac.th
ติดต่ออาจารย์ ดร.พีรดนย์ ศรีจันทร์
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล peeradone.sri@mfu.ac.th
ติดต่อ 6921อาจารย์ ดร.ธนูศิลป์ สลีอ่อน
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล thanusin.sal@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6900อาจารย์ ดร.ภมรศรี ศรีวงค์พันธ์
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล pamornsri.sri@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6903อาจารย์ชัญญานุช วงศ์ฟู
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล -
ติดต่อ 0-5391-6900

วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media