ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย์

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อีเมล siwarak@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6921
ห้องทำงาน E3B-411

สาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์
ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล

ลาศึกษาต่อ
อีเมล tawatchai.api@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6840

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศิริญาพร ขันทะสอน

ตำแหน่ง รองคณบดี
อีเมล siriyaporn.khu@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-7215

ผู้ช่วยศาสตรจารย์
ดร.กรกช จันทร์เสรีวิทยา

ตำแหน่ง รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี
อีเมล korakot.cha@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6900

อาจารย์ ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล phitsanuruk.kan@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6903

อาจารย์ ดร.สิรินันท์ สุวรรณาภรณ์
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล sirinan.suw@mfu.ac.th
ติดต่อ

อาจารย์ ดร.พิลาสินี วงษ์นุช
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสำนักวิชา
อีเมล pilasinee.won@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6921

อาจารย์สุภาพร อุตสาหะ
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล suphaphorn.uts@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6922

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พีรดนย์ ศรีจันทร์

ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล peeradone.sri@mfu.ac.th
ติดต่อ 6921

อาจารย์ ดร.ภมรศรี อินทร์ชน
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล pamornsri.sri@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6903

อาจารย์ฐาปกรณ์ เรือนใจ
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล Thapakorn.rua@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6922

อาจารย์อ่อน ลายเงิน
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล onn.lai@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6904

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุนทรี สุรัตน์

รองคณบดี
อีเมล soontaree.sur@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-7214
ห้องทำงาน E3B-406

อาจารย์ ธนัชพร มุลิกะบุตร
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล thanatchaporn.mul@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6922
ห้องทำงาน E3B-410

อาจารย์ รติภาคย์ ตามรภาค
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล ratipark.tam@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6914
ห้องทำงาน E3B-410

อาจารย์ อนุสรณ์ อุดปล้อง
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล anusorn.udp@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6900
ห้องทำงาน E3B-410

อาจารย์ชัญญานุช วงศ์ฟู
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล chanyanut.won@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6900

อาจารย์ฐิตาพร แก้วบุญชู 

ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล thitaporn.kae@mfu.ac.th
ติดต่อ 

อาจารย์ชลิตา ชมเชย

ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล chalitar.cho@mfu.ac.th