สาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์ ดร.กรกช จันทร์เสรีวิทยา
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาสาธารณสุขศาสตร์
อีเมล korakot.cha@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6900

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล

ตำแหน่ง คณบดี
อีเมล tawatchai.api@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6840

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศิริญาพร ขันทะสอน

ตำแหน่ง รองคณบดี
อีเมล siriyaporn.sit@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-7215

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุภาพร ตรงสกุล

ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล supaporn.tro@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6914

อาจารย์ ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล phitsanuruk.kan@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6903

อาจารย์ ดร.จตุพงศ์ สิงหราไชย
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล chatubhong.sing@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6824

อาจารย์อ่อน ลายเงิน (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล onn.lai@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6904

อาจารย์ฐาปกรณ์ เรือนใจ (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล Thapakorn.rua@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6922

อาจารย์สุภาพร อุตสาหะ
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล suphaphorn.uts@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6922

อาจารย์ ดร.พิลาสินี วงษ์นุช
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสำนักวิชา
อีเมล pilasinee.won@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6921

อาจารย์ ดร.สิรินันท์ สุวรรณาภรณ์
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล sirinan.suw@mfu.ac.th
ติดต่อ

อาจารย์ ดร.พีรดนย์ ศรีจันทร์
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล peeradone.sri@mfu.ac.th
ติดต่อ 6921

อาจารย์ ดร.ภมรศรี ศรีวงค์พันธ์
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล pamornsri.sri@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6903

 

อาจารย์ชัญญานุช วงศ์ฟู
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล chanyanut.won@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6900

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย์

ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล siwarak@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6921
ห้องทำงาน E3B-411

อาจารย์ รติภาคย์ ตามรภาค
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล ratipark.tam@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6914
ห้องทำงาน E3B-410

อาจารย์ อนุสรณ์ อุดปล้อง
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล anusorn.udp@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6900
ห้องทำงาน E3B-410

อาจารย์ ธนัชพร มุลิกะบุตร
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล thanatchaporn.mul@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6922
ห้องทำงาน E3B-410

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุนทรี สุรัตน์

ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล soontaree.sur@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6903
ห้องทำงาน E3B-406