รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีพ.ศ. 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้ง 4 คน ที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีพ.ศ. 2563 จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งผลงานของนายชฎิล จันทะศรี ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าประกวดระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ประเภทโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเครือข่ายฯ

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 99 ครั้ง