กลุ่มวิจัยนวัตกรรมเมืองปลอดภัย มฟล. ร่วมเสริมสร้างศักยภาพแรงงานข้ามชาติ เพื่อยกระดับแรงงานข้ามชาติให้ดูสามารถดูแลกันเองได้

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 กลุ่มวิจัยนวัตกรรมเมืองปลอดภัย นำโดยอาจารย์ ณิชารัศม์ ปัญจโพธิวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะอาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่อาสาสมัครแรงงานข้ามชาติภายในพื้นที่เศษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย ภายใต้หัวข้อเรื่อง “อาสาสมัครแรงงานข้ามชาติด้านสาธารณสุขภายในสถานประกอบการ (อรส.)” ณ โรงแรมสยามไทรแองเกิ้ล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสามารถในด้านการดูแลสุภาพแรงงาน รวมไปถึงส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานให้แก่แรงงานข้ามชาติ ซึ่งมุ่งเน้นให้แรงงานข้ามชาติสามารถดูแลเพื่อนๆ แรงงานข้ามชาติได้
“ดูแลแรงงาน โดยแรงงาน เพื่อแรงงาน”
 

  • 661 ครั้ง