การปรับปรุงแผนการดำเนินงานสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปีงบประมาณ 2560-2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 20-22 มกราคม 2564 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ และคณะบริหารสำนักวิชาฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนการดำเนินงานของสำนักวิชาประจำปีงบประมาณ 2560-2564 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมาร่วมกับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้รับบริการ ตลอดจนคู่ความร่วมมือในด้านต่างๆ ของสำนักวิชาฯ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาแผนการดำเนินงานของสำนักวิชาฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทิศทางการพัฒนาของสำนักวิชาฯ ต่อไป

  • 676 ครั้ง