บุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมรับฟังและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศเจตจำนงสุตจริตในการดำเนินงานของสำนักวิชาฯ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 คณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าร่วมรับฟังแนวทางและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการประกาศเจตจำนงสุจริตในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สุจริต และมีประสิทธิภาพ

  • 602 ครั้ง