การประกาศเจตนารมณ์การปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศเจตนารมณ์การปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมุ่งหมายให้มีการบริการงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม

  • 682 ครั้ง