สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมเป็นคู่ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ร่วมกับ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด ในการจัดกิจกรรม "Chiang Rai Road Classic 2020" ซึ่งมีนักจักรยานมืออาชีพและสมัครเล่นเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 3,000 คน โดยได้สนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาในการดำเนินงานซึ่งเป็นการออกฝึกปฏิบัติงานและเรียนรู้ในสถานการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และนับเป็นการพัฒนาสู่การเป็นคู่ความร่วมมือใระหว่างบริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด กับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพด้านการผลิตบัณฑิตต่อไปในอนาคต

  • 570 ครั้ง