สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อวางแผนและพัฒนาองค์กรด้านคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สู่มาตรฐานสากลตามเกณฑ์ AUN-QA

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อวางแผนและพัฒนาองค์กรด้านคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สู่มาตรฐานสากลตามเกณฑ์ AUN-QA ให้แก่คณาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยได้เชิญวิทยากรภายนอกซึ่งเป็น Assessor ของ AUN-QA ระดับนานาชาติ จำนวน 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์  ลาวัง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  รุ่งโรจน์งามเจริญ มาบรรยายในครั้งนี้  โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 254 ครั้ง