สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยใช้เกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence; EdPEx เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้บุคลากรของสำนักวิชาทุกคน ตั้งแต่ผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานสายสนับสนุนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรบรรยาย และให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องพวงชมพู ชั้น 5 อาคาร E-PARK

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 180 ครั้ง