อาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ชุมชน ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการ Talent Mobility เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยอาจารย์ ดร.วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม และอาจารย์ผุสดี ละออ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ดำเนินงานโครงการ Talent Mobility โดยเข้าร่วมลงพื้นที่ชุมชน ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสถานประกอบการ บริษัท จำปาฟาร์มกรุ้ป จำกัด

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 31 ครั้ง


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media