การออกแบบเครื่องมือคัดแยกขยะอิเลคทรอนิคส์ปลอดภัย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14-17 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร่วมดำเนินโครงการวิจัยกับ Associate Professor Dr.Richard Nietzel, School of Public Health, University of Michigan ในการออกแบบเครื่องมือคัดแยกขยะอิเลคทรอนิคส์ที่ปลอดภัย ให้กับ คนทำงานคัดแยกขยะอิเลคทรอนิคส์ พื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ อันเป็นโครงการต่อเนื่องจากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่รวบรวมในปี 2560-2561 และนำมาใช้ออกแบบเครื่องมือคัดแยกขยะใหม่ ตามหลักการวิศวกรรมความปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือในการดำเนินโครงการจาก สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี จนการดำเนินกิจกรรมลุล่วง อันมีผลกระทบในการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย และลดอัตราการเกิดการบาดเจ็บที่นิ้วมือและมือของคนทำงานคัดแยกขยะ 

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 255 ครั้ง


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media