วิชาชีพสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่ข่าว: บทความที่น่าสนใจ

          สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Program) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มุ่งเน้นให้มีองค์ความรู้ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม (น้ำ, อากาศ, ดิน, ของเสีย) ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สามารถแก้ไขปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและทันสมัย รวมถึงส่งเสริมการมีแนวคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม

          ปัจจุบันได้มีการกำหนดวิชาชีพสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้กฎกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง กำหนดกลุ่มวิชาของวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 (ฉบับที่2) คลิกที่นี่  ทำให้ศึกษาที่กำลังศึกษาและบัณฑิตที่จบแล้ว มีวิชาชีพที่ชัดเจนและมีมาตรฐานในการทำงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้สนใจวิชาชีพสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศึกษาเพิ่มเติมภายใต้เว็ปไซด์สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่นี่

 |   |  1206 ครั้ง