อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มฟล.) ร่วมพัฒนาการดูแลสุขภาพในคนทำงานคัดแยกขยะ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 23-27 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี  อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำนักศึกษาและผู้ช่วยวิจัย ให้บริการตรวจคัดกรองสารพิษในร่างกายของคนทำงานคัดแยกขยะและขยะอิเลคทรอนิค ด้วยเทคนิคพิเศษที่พัฒนาขึ้นใหม่ ในพื้นที่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และเป็นที่ตั้งของ สนามฟุตบอลมาตรฐานโลกแห่งแรกของประเทศไทย อันเป็นกิจกรรมในโครงการประเมินการกระจายตัวและการได้รับสัมผัสของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์การได้รับสัมผัสของชุมชน อันเนื่องมาจากแหล่งทิ้งขยะชุมชนและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกิดจากเครือข่ายการวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ School of Public Health, University of Michigan มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแนวโน้มการกระจายตัวของความเสี่ยงอันเนื่องจากการจัดการขยะ สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการทำนายแนวโน้มในอนาคต และออกแบบแนวทางการควบคุมดูแลให้เกิดความปลอดภัยต่อคนทำงาน สิ่งแวดล้อม และชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลกระสัง และหน่วยงานท้องถิ่น จนกิจกรรมในรอบแรก แล้วเสร็จ

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 266 ครั้ง


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media