การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (มฟล.) ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นำเสวนา เรื่อง ทิศทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการแพทย์แผนไทยอย่างยั่งยืน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นำเสวนา เรื่อง ทิศทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการแพทย์แผนไทยอย่างยั่งยืน ในการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ณ งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ห้อง phoenix 6 ฮอล์ 11 อิมแพค เมืองทองธานี

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 5 ท่าน คือ
1. ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. ผศ.ภก. ดร.วินัย สยอวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ
3. นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
4. ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5. นางศุภวรรณ พันธุ์บูรณะ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากำลังคน กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

โดยผู้ดำเนินรายการ  ดร.สมเด็จ กาติ๊บ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ซึ่งมีประเด็นในการเสวนา ประกอบด้วย :
  1. แนวทางในการเตรียมพร้อมกับการเข้าสู่การทำงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม
  2. แนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสภาวิชาชีพฯ
  3. จุดแข็งและจุดอ่อน กับสถานการณ์การศึกษาการแพทย์แผนไทยในปัจจุบัน
  4. รูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้บัณฑิตที่มีความเชี่ยวในศาสตร์วิชาชีพ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ และสามารถทำงานร่วมกับสหวิชาชีพในระบบสาธารณสุขอย่างมืออาชีพ
  5. แนวทางการปฏิรูปการศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 67 ครั้ง


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media