นำความรู้สู่ภาคธุรกิจ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  นามบุญมี อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับเชิญ จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ปรับมุมมอง เปลี่ยนวิสัยทัศน์เปิดประสบการณ์นอกรั้วมหาวิทยาลัย” ในงาน Talent Mobility Home Coming Day 2018 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัย คณาจารย์ ที่จะออกนอกมหาวิทยาลัยเพื่อนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ ภายใต้ความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในครั้งนี้ได้นำนวัตกรรม Precisely High Solution Gas detector และ Insecticide Screening Smart Tube ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อวัดก๊าซพิษ ก๊าซอันตรายในสถานประกอบการ และ ตรวจการสัมผัสสารฆ่าแมลงภาคสนาม ไปนำเสนอ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากทั้งผู้ประกอบการภาคเอกชน และหน่วยงานราชการที่ต้องการนำนวัตกรรมไปใช้ในกิจการ อย่างล้นหลาม คาดว่า Prototype ที่ 2 จะมีการพัฒนาและเผยแพร่สู่ผลิตภัณฑ์เชิงพานิชย์ในปี 2562 ที่จะถึงนี้

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 74 ครั้ง


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media