สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน (มฟล.) เดินหน้าเตรียมความพร้อมส่งนักศึกษาเรียน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ในระหว่างวันที่ 9-14 ธันวาคม พ.ศ.2561 รองศาตราจารย์ ดร.รัชนี  สรรเสริญ (คณบดี) และ อาจารย์ พจ.สิทธิโชค  วาดวิมาย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เดินทางเข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการศึกษาของนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนจีน ณ Xiamen University และ Guangzhou University of TCM  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนและการฝึกงาน ในประเทศจีน อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมห้องจัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน รวมไปถึงการตรวจประเมินความพร้อมของห้องพักนักศึกษา โรงอาหาร ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ยาจีนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆประจำมหาวิทยาลัยอีกด้วย

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 96 ครั้ง


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media