สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจัดนิทรรศการนำเสนอนวัตกรรมความปลอดภัยต้อนรับ รมต.แรงงาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

        วันที่ 29 ตุลาคม 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเชิญจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการความปลอดภัย ในการต้อนรับ ท่าน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย โดยได้นำเสนอ Mile stone การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน จาก lecture base ไปสู่ Project base learning การเปลี่ยนบทบาทของอาจารย์จาก Lecturer ไปสู่ Coach การสอนโดยใช้เทคนิค Coaching ที่ทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้แบบ Active ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตรงกับคุณลักษณะของเด็ก Gen Z

        ผลงานที่เกิดจากความร่วมมือกับเครือข่ายความปลอดภัยในเขตภาคเหนือ โดยเฉพาะโครงการการจัดการปัญหาอาชีวอนามัยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่ชายแดนไทย ลาว พม่า ตามอัตลักษณ์พื้นที่จังหวัดเชียงราย และใช้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในการจัดการปัญหา รวมถึงการออกแบบนวัตกรรมใหม่ จากความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เครื่อง Gas detector ที่ออกแบบ สำหรับการตรวจจับการรั่วไหลของสารพิษ ที่ผลิตในประเทศไทยเป็นครั้งแรก สามารถเชื่อมโยงการแจ้งเตือนภัยตั้งแต่หน้างาน ศูนย์ความปลอดภัย วิศวกร หรือ การแจ้งอพยพไปยังชุมชน เพื่อยับยั้งเหตุอุบัตภัยร้ายแรง การจัดนิทรรศการได้รับความสนใจจากท่านรัฐมนตรี และคณะผู้ติดตาม รวมถึงนักศึกษาอาชีวอนามัย ได้มีประสบการณ์เรียนรู้การทำงานของวิชาชีพอาชีวอนามัยอีกด้วย

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 99 ครั้ง


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media