ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภพ สุทธนะ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทรี สุรัตน์ รองคณบดี ได้นำทีมเลขานุการสำนักวิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม CoP6

หมวดหมู่ข่าว: [HealthSci] ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภพ สุทธนะ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทรี สุรัตน์ รองคณบดี ได้นำทีมเลขานุการสำนักวิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม CoP6: ด้านการสนับสนุนการบริหารจัดการ (กิจกรรมที่ ๒ : แลกเปลี่ยนความรู้ ด้าน EdPEx: เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ในระดับผู้ปฏิบัติการ)

  • 62 ครั้ง