ในอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมตรวจ Mockup EdPEx300 เพื่อรับคำแนะนำ และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินจริงในปี 2568

หมวดหมู่ข่าว: [HealthSci] ข่าวกิจกรรม

ในอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมตรวจ Mockup EdPEx300  จากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินจริงในปี 2568 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจามรี ธีรตกุลพิศาล 2.รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงอุษณีย์ คำประกอบ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย มาให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ โดยสำนักวิชาฯ จะนำข้อเสนอแนะและคำแนะนำ มาปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิต่อไป

 

#Healthscience #สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ #SHS #MFU

  • 69 ครั้ง